Dodatek Mieszkaniowy

 

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? 

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się: 
  •   najemcy lokali mieszkalnych
  •   właściciele lokali mieszkalnych
  •   osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. 

Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dochodu - nie może przekroczyć ustawowych pułapów, które uzależnione są od najniższej emerytury; 
Definicja dochodu:Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba , że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 
Aktualne pułapy dochodu znajdują się  na stronie internetowej MOPS Katowice: http://www.mops.katowice.pl/?str=126
 
Powierzchnia lokalu mieszkalnego  musi spełniać normatywy przewidziane w ustawie; dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnie, ale nie o więcej niż o: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%; oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od: 
 

       Powierzchnia normatywna

        Odstępstwa dopuszczone w ustawie

                       30%

                       50%

Dla 1 osoby

<35m2

45,5m2

52,5m2

Dla 2 osób

40m2

>52,0 m2

60,0m2

Dla 3 osób

45m2

58,5m2

67,5m2

Dla 4 osób

55m2

71,5m2

82,5m2

Dla5 osób

65m2

>84,5m2

>97,5m2

Dla6 osób

70m2

91,0m2

105m2

 
 
Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.
  • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2. 
  • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma¬ga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

 

Jak załatwić dodatek mieszkaniowy?

  • Sprawdź czy spełniasz warunki ustawowe dotyczące dochodu oraz powierzchni zajmowanego lokalu .
  • Jeżeli spełniasz warunki ustawowe złóż odpowiedni wniosek do właściwego terenowo oddziału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach;  druk wniosku dostępny pod adresem http://www.mops.katowice.pl/?str=129; Wnioski można także otrzymać  w siedzibie Spółki. 
 
WNIOSEK MUSI BYĆ POTWIERDZONY PRZEZ SPÓŁKĘ, DLATEGO:
zadzwoń do Działu Finansowo-Księgowego  Katowickiego TBS-Sp. z o.o.  i poproś o wypełnienie wniosku, umawiając się jednocześnie  z pracownikiem na termin odbioru wniosku. Na prośbę lokatora potwierdzony wniosek można także odebrać w Administracji Terenowej przy ul. Bohaterów Mt.Cassino lub Sławka 38. 
Tel. 032 253-67-13, 032 253-77-83  wew. 18,20,21,42
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH; INFORMACJE O NIEZBĘDNYCH DOKUMENTACH JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ UZYSKACIE PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://www.mops.katowice.pl/?str=28